<tutorialjinni.com/>

vue-functional-calendar CDN Link

Lightweight, high-performance calendar component based on Vue.js. Current stable version of vue-functional-calendar is 2.9.2
https://cdn.tutorialjinni.com/vue-functional-calendar/2.9.2/FunctionalCalendar.common.jsCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/vue-functional-calendar/2.9.2/FunctionalCalendar.common.min.jsCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/vue-functional-calendar/2.9.2/FunctionalCalendar.umd.jsCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/vue-functional-calendar/2.9.2/FunctionalCalendar.umd.min.jsCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/vue-functional-calendar/2.9.2/FunctionalCalendar.common.js.mapCopy Link | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/vue-functional-calendar/2.9.2/FunctionalCalendar.umd.js.mapCopy Link | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/vue-functional-calendar/2.9.2/FunctionalCalendar.umd.min.js.mapCopy Link | View Raw
© Tutorial Jinni