<tutorialjinni.com/>

tilt.js CDN Link

A tiny requestAnimationFrame powered 60+fps lightweight parallax tilt effect for jQuery.. Current stable version of tilt.js is 1.2.1
https://cdn.tutorialjinni.com/tilt.js/1.2.1/tilt.jquery.jsCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/tilt.js/1.2.1/tilt.jquery.min.jsCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/tilt.js/1.2.1/tilt.jquery.js.mapCopy Link | View Raw
© Tutorial Jinni