<tutorialjinni.com/>

bootstrap-modal CDN Link

Extends the default Bootstrap Modal class.. Current stable version of bootstrap-modal is 2.2.6
https://cdn.tutorialjinni.com/bootstrap-modal/2.2.6/js/bootstrap-modal.jsCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/bootstrap-modal/2.2.6/js/bootstrap-modal.min.jsCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/bootstrap-modal/2.2.6/js/bootstrap-modalmanager.jsCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/bootstrap-modal/2.2.6/js/bootstrap-modalmanager.min.jsCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/bootstrap-modal/2.2.6/css/bootstrap-modal-bs3patch.cssCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/bootstrap-modal/2.2.6/css/bootstrap-modal-bs3patch.min.cssCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/bootstrap-modal/2.2.6/css/bootstrap-modal.cssCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/bootstrap-modal/2.2.6/css/bootstrap-modal.min.cssCopy Link | Copy Tag | View Raw
https://cdn.tutorialjinni.com/bootstrap-modal/2.2.6/img/ajax-loader.gifCopy Link | View Raw
© Tutorial Jinni